Condicions generals

Mitjançant aquest document, s’estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda d’obres ofertes des de la pàgina web www.editorialmondigromax.com , titularitat de MONDIGROMAX, S.L. (d’ara endavant MONDIGROMAX), amb domicili al carrer Carme, 3, Àt.1a C.P. 08001 de Barcelona, ​​amb CIF: B62651864 i les persones físiques o jurídiques (d’ara endavant el CONTRACTANT) que manifestin la voluntat de comprar les obres esmentades mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d’aquest lloc web.

Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades aquestes Condicions Generals que el CONTRACTANT ha de consultar amb caràcter previ a la compra de l’Obra.

Al CONTRACTANT se li exposen a través del lloc web www.editorialmondigromax.com  les presents Condicions Generals, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, i el CONTRACTANT no podrà comprar l’obra sense que s’hagi produït l’esmentada consulta i acceptació. El CONTRACTANT sempre disposarà d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web.

Les presents Condicions Generals unides a la sol·licitud de les obres concretes realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre MONDIGROMAX i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals.

PRIMERA. – OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS
Per aquestes Condicions Generals MONDIGROMAX es compromet a lliurar al CONTRACTANT les partitures que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.editorialmondigromax.com  a canvi d’un preu determinat.
Mitjançant la compra de partitures disponibles en aquesta pàgina web, el CONTRACTANT declara que:

a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
b) Que ha llegit, entès i que accepta aquestes Condicions Generals.

SEGONA. LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1998 de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

TERCERA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
MONDIGROMAX es reserva el dret de modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que, en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol obra disponible a través d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la web en el moment que el CONTRACTANT adquireixi les corresponents obres.

QUARTA. – DRETS I OBLIGACIONS DE MONDIGROMAX
4.1. Lliurament de l’obra. – MONDIGROMAX es compromet a facilitar la descàrrega dels arxius de les partitures de les obres en format pdf que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda. MONDIGROMAX no serà responsable dels errors causats al lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s’ajustin a la realitat o hagin estat omeses.
4.2. Responsabilitat de MONDIGROMAX. – MONDIGROMAX en cap cas serà responsable en relació amb:

  1. a) Els errors o retards ocasionats pel CONTRACTANT a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes de la xarxa Internet, a causa de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de MONDIGROMAX. En tot cas, MONDIGROMAX es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
  2. b) Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficaç i de mala fe per part del CONTRACTANT.
  3. c) De la no operativitat o problemes a l’adreça electrònica facilitada pel CONTRACTANT per a la remissió de la confirmació de la comanda.
  4. d) Garanties: MONDIGROMAX respondrà, d’acord amb el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, de la conformitat en el moment de descarrega de l’arxiu, amb les presents Condicions Generals així com, especialment, amb la fitxa de cada obra que aparegui a la pàgina web en el moment de la seva adquisició per part del CONTRACTANT.

CINQUENA. – DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT
5.1. Pagament. – El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l’import per l’obra efectivament sol·licitada en la quantia i la forma següents:

  1. a) Import. – La remuneració per l’obra efectivament sol·licitada pel CONTRACTANT en funció de l’obra sol·licitada, serà l’assenyalada al lloc web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CONTRACTANT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus de les obres que apareixen al lloc web apareixen sempre amb l’IVA inclòs.
  2. b) Formes de pagament. – El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent a l’obra adquirida mitjançant targeta de crèdit o altres formes de pagament assenyalades com Paypal o transferència bancària.

5.2 – Interpretació pública. Si el CONTRACTANT vol fer una interpretació pública de l’obra, haurà d’obtenir una llicència de comunicació pública de l’entitat de gestió col·lectiva d’aquest tipus de drets al país on es realitzi la interpretació, si aquest dret de gestió col·lectiva de comunicació pública és aplicable, informant a l’entitat de gestió sobre els detalls de l’obra i el titular dels Drets d’Autor.
5.2.2. Comunicació. – El CONTRACTANT haurà d’informar a MONDIGROMAX sobre qualsevol acte en què l’obra s’interpreti públicament.
5.2.2.1. Crèdits. – El CONTRACTANT ha d’acreditar el/la compositor/a i l’editor de l’obra en qualsevol nota, reconeixement verbal, programa de concerts, informació a les entitats de gestió col·lectiva de drets de comunicació pública, etc., de la manera següent: © MONDIGROMAX S.L. / COMPOSITOR/A DE L’OBRA
5.2.3. Respecte a l’autoria. -Respectar l’estructura i el caràcter fonamental de l’obra i abstenir-se de fer-ne qualsevol alteració, arranjament o creació de qualsevol obra derivada sense el consentiment previ de MONDIGROMAX.
5.2.4. Abstenir-se de:
– enviar o facilitar a qualsevol persona una còpia de la partitura que conté l’obra.
– permetre a qualsevol altra persona o tercer utilitzar l’obra en lloc del CONTRACTANT.
– dur a terme qualsevol acte de revenda, comercialització o explotació de l’obra directament o com a part d’una altra obra, en part o íntegrament, a qualsevol altra persona o part.
– cedir, transferir, compartir o sub-llicenciar aquesta relació contractual amb qualsevol altra persona.

SISENA. – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
6.1. – En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT als formularis que hi pugui haver al lloc web, MONDIGROMAX compleix estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altres normes que la desenvolupen i informa al CONTRACTANT que les dades referides seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat, donant el CONTRACTANT el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions Generals al tractament esmentat.
6.2. – Finalitat del tractament: MONDIGROMAX recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT al formulari per formalitzar la compravenda de les partitures. MONDIGROMAX informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades. MONDIGROMAX tractarà aquestes dades per a la facturació i la tramesa de les partitures, així com per a la remissió periòdica de novetats i d’informació comercial al CONTRACTANT. En tot cas, les dades recollides i tractades per MONDIGROMAX són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.
6.3. – Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en els quals hi figuri un asterisc* als formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria la impossibilitat de remetre la consulta o de fer la comanda concreta.
6.4. – Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT que introdueix les seves dades personals en els diferents formularis d’alta, tindrà ple dret a exercitar els seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a editorial@mondigromax.com  o per correu postal a MONDIGROMAX, S.L., amb domicili al carrer Carme, 3, Àt.1ª C.P. 08001 de Barcelona, incloent en tots dos casos còpia del DNI o altre document identificatiu del titular de les dades. MONDIGROMAX reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals del CONTRACTANT, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.6.5. – Seguretat. – MONDIGROMAX reitera així mateix l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i és per això que s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. MONDIGROMAX no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una manca de diligència del CONTRACTANT en relació a la guàrdia i custòdia de les claus d’accés o de les pròpies senyes personals.
6.5. Veracitat de les dades. – El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a modificar-les si fos necessari.

SETENA. – RESPONSABILITAT
7.1. – MONDIGROMAX en cap cas serà responsable de:

  1. a) – Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  2. b) – De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

7.2. – MONDIGROMAX es reserva el dret a suspendre l’accés al lloc web sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, MONDIGROMAX col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

VUITENA. – DRETS D’AUTOR
– MONDIGROMAX informa que el lloc web www.editorialmondigromax.com  – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- està plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits a excepció de consentiment exprés i escrit de MONDIGROMAX. Cada partitura disponible a la web té els drets d’autor del seu creador i està protegit per les lleis relatives als drets d’autor previstos a la legislació espanyola. L’ús de la partitura està subjecte a les Condicions Generals acceptades.

NOVENA. – LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
– La versió original d’aquestes Condicions Generals està escrita en castellà i es regeix per la legislació espanyola. A la web estan traduïdes a altres llengües, però en cas de dubte, preval la castellana. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals que no es pugui resoldre amicalment entre les parts, MONDIGROMAX se sotmet als criteris de determinació competencial establerts a la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

DESENA. – En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. MONDIGROMAX podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests a excepció de reconeixement exprés per part de MONDIGROMAX.

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies